faq

Kan een OR-lid nooit ontslagen worden?

Als OR-lid heeft u ontslagbescherming. Deze ontslagbescherming wordt opzij gezet als er sprake is van een redelijke grond voor ontslag, die géén verband houdt met het medezeggenschapswerk van het OR-lid. Er moet wel sprake zijn van zwaarwegende gewichtige redenen. Verder zijn er de volgende situaties waarin het opzegverbod niet geldt:

 

  • Beëindigen van de werkzaamheden van de onderneming;
  • Vervallen van de arbeidsplaats in de komende 26 weken wegens bedrijfseconomische redenen als het OR-lid ten minste 26 weken werkzaam is geweest op de arbeidsplaats die vervalt;
  • Ernstig verwijtbaar handelen van het OR-lid;
  • Beëindiging met wederzijds goedvinden;
  • Opzegging tijdens de proeftijd;
  • Bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;
  • Opzegging door de curator tijdens faillissement;
  • Wanprestatie.